Torah - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content
موعدیم 1
موعدیم 2
توضیح
هلاخا
مفطیر
هفطارا
توراه و لیست

Yom HaShoah
16
YOM hazikaron
17
Yom haatzmaut
18
روز ربى معير بعلنث
19پسخ شنى
20لَگ به عومر
21
ربى شيمعون بريوخاى
22
یوم یروشلیم
23آماده سازی شاووعوت
24
**
روز 1 شاووعوت
25
**
روز 2 شاووعوت
26
**
روز 2 شاووعوت شبات
27
      هفدهم تموز تا نهم ماه او
28آماده سازى براى 9 روز نُيى
29نهم او
30
موعدیم 3
توضیح
هلاخا
مفطیر
هفطارا
توراه و لیست
*
31*
32
*


15 AV
33ایام سلیحوت
34آماده سازی روش هشانا
35
*

**
36
*

*
37تعنیت گدلیا
38آماده سازی کیپور
39
شب يوم كيپور
40


**
41*
42
يوم كيپور نعيلا
43آماده سازی سوکوت
44


**
45


**
46
47
48
49
50


**
51
52آماده سازی هوشناربا
5354


**
55

*
*
56آماده سازی خنوكا
57

58
موعدیم 4
توضیح
هلاخا
مفطیر
هفطارا
توراه و لیست

59
60
61
62
63
روز 7 خنوكا
64
  روش خودش 7خنوكا
65
66*
شبات اول خنوكا
67


**
شبات دوم خنوكا
68اَيام شوواويم
69تعنیت دهم طوت
70آماده سازی ایلانوت
71
جشن ایلانوت
72تولد و رحلت مشه ربنو
73


**
شبات شقالیم
74


**
75آماده سازی پوریم
76
*تعنیت پوریم
77
78


**
شبات پارا
79*
شبات ماحارا خودش
80


*
81
82


*
*
83
*


شبات
84هودالا
85

جهت خواندن و فهم درست توراه نیاز هست که در زمان مناسب پارشای مخصوص آن قسمت خوانده شود
 بطور واضح  در ۲۰ صفحه ی اول کتاب توراه شفاف در مورد زمان  پاراشای ها و اعیا و موعدها توضیح داده شده است
شما باید به تقویم عبری برای این منظورمراجعه کنید و هماهنگ با  توراه و ربانیم و تمام کنیسه ها ی دنیا  همراه باشید

پیشنهاد ما جهت آسان شدن این مساله نصب اپیلیکشن های  تقویم عبری میباشد تا در زمان مقرر پاراشای همان زمان و موعد خوانده شود


توراه کاشر بصورت دستنویس کامل می باشد و از تقریبا ۳۵۰۰ سال پیش و بطور هماهنگ در تمام جهان  بر روی روی پوست حیوان کاشر نوشته شده و تابحال ادامه دارد

  عبادات روزانه یهودیان ۳ بار  در روز انجام میشود  صبح شخریت   ظهر مینخا  شب عربیت
Arvit -  Mincha - Shacharit
POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content