17 Tammuz هفدهم ماه تموز - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content
یهودیان در تقویم عبری از روز هفدهم تموز به مدت سه هفته تا نهم آو (نُهی) به عنوان ایام سوگواری در نظر گرفته می شود و همانند دیگر ایام شوم و ناخوشایند (تشعا بِ آو ، عسارا به طوت) به صوم و سوگ می نشینند و از هر گونه شادی خودداری می کنند، تعنیت (روزه) می گیرند و با اجرای مراسم عبادی در کنیسا ها، وقایع تلخ و مصیبت های پیش آمده دوران گذشته را یادآوری می کنند

حوادثی شوم که در صفحات تاریخ یهود به ثبت رسیده عبارتند از

شکسته شدن الواح ده فرمان

متوقف شدن تقدیم قربانی در خانه خداوند بیت همیقداش اوّل

تخریب دیوارهای اورشلیم و نفوذ دشمنان در دوران بیت همیقداش دوم  سقوط دیواره های اورشلیم در دوران بیت همیقداش اول

سوزانیده شدن طومارهای توراه توسط اپوستموس

قرار دادن پیکره بُت ژوپیتر در معبد مقدس  بیت همیقداش (خانه خداوند) توسط اپوستموس
שאלהسوال
علت گرفتن تعنیت در روز 17 تموز چیست؟

✅📝 תשובה جواب
در کتاب زخریا(یکی از نوئیم که در حدود 2700 سال پیش زندگی می کرد)(פרק ח פסוק יט) از قول پروردگار می فرماید:  تعنیت چهارم،تعنیت پنجم،تعنیت هفتم و تعنیت دهم را به شادی و موعد تبدیل خواهم کرد
خخامیم در گمارای روش هشانا(برگ 18، روی دوم) توضیح می دهند که تعنیت چهارم همان تعنیت 17 تموز است چونکه ماه تموز، ماه چهارم است. بر طبق تعیین توراتنو هقدوشا ماه نیسان، ماه اول می باشد.شموت فصل 12، پاسوق 2
تعنیت پنجم همان تعنیت 9 آو است چونکه ماه آو نسبت به ماه نیسان، پنجمین ماه می باشد. تعنیت هفتم همان تعنیت گدلیا در سوم تیشری است چونکه ماه تیشری، ماه هفتم می باشد. تعنیت دهم همان تعنیت 10 طوت است چونکه ماه طوت ، ماه دهم می باشد
✅ ربی مشه بن مایمون (در حدود 800 سال پیش زندگی میکرد و در اسپانیا متولد شد) ملقب به "هارمبام" نوشته است👈 علت این تعنیت ها بخاطر وقایع ناگواری می باشد که در آن زمان اتفاق افتاده است. هدف این تعنیت ها بخاطر برگشت به تشووا و اعمال نیک است


⁉️چه اشخاصی موظف هستند این تعنیت را بگیرند؟
همه اشخاص بالغ به این تعنیت واجب هستند
🙍زن های حامله و شیرده از این تعنیت معاف هستند
اشخاص مریض با مجوز پزشکی از گرفتن این تعنیت معاف هستند تا آسیب نبینند
زنی که در میان 2 سال از زایمانش است و احساس ضعف زیاد دارد از این تعنیت معاف است
👥 بچه های زیر سن تکلیف از گرفتن این تعنیت حتی به صورت ساعتی نیز معاف هستند چونکه تنها برای تعنیت کیپور که دستور از تورا است، بچه ها را از سنی که 9 سال آن ها کامل شد، تربیت می کنند تا به صورت ساعتی تعنیت بگیرند و از سن 11 سال اگر در توان آن ها می باشد به صورت کامل تعنیت می گیرند
POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content