ویتصه - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content


پاراشاى ويصه داراى 148 (קמח) پاسوق مطابق با סימן  ״חלקי״  סימן ״מחנים״...

همچنين اين پاراشا داراى 2021 كلمه و 7512 حرف ميباشد...هفتمین هفطارا
هوشع 11/7-12/12

هوشع از دیگر پیامبران يیسرائل بود که پس از تجزیه کشور يیسرائل باستان به دو نیمه شومرون در شمال و یهودا در جنوب به رهنمونی ملت يیسرائل پرداخت. وی حدود سال 3150 عبری و در دوران سلطنت عوزیاهو – پادشاه یهودا به پیامبری رسید و تا سال 3200 عبری آغاز سلطنت حزقیا- پادشاه دیگر یهودا ، قوم يیسرائل را ارشاد می کرد.
هوشع با طبعی بسیار ظریف و حساس ، پیوسته یهودیان را یادآور می شد که انجام دادن کورکورانه آیین يیسرائل بی ایمان کافی و کامل به ذات الهی و تورای آسمانی اش ، عبادتی ناقص بوده که ثمره و تاثیر حقیقی را در پی ندارد. وی بر آن بود که ارزش و اهمیت نفوذ سیاسی و اتکا به قدرت نظامی، به ویژه میان ملت يیسرائل ، نشانه ای از سستی ایمان و اعتقاد کافی به خد-اوند است که به تنهایی پیروزی های مردم و کشور يیسرائل را به ارمغان نمی آورد.
اشاره ناوی به حضرت یعقوب و توان رویارویی و مبارزه با سختی ها در این هفطارا، همانندی آن را با زندگانی یعقوب در پاراشای ویصه آشکار می سازد.

مقدمه هفطارا ه


متن كامل
هوشع- فصل یازده
(خد-اوند از زبان هوشع می فرماید: "قوم من- ملت يیسرائل درباره بازگشت به راه من و انجام دادن فرمانهای من در شک و دو دلی هستند و با اینکه پیامبران يیسرائل ، پیوسته آنان را به افزایش ایمان و اعتقاد تشویق و ارشاد می کنند، هیچ یک از افراد يیسرائل روحانیت و ایمانش را نمی افزاید."
- "ای خاندان افرائیم، چگونه تو را از دست بدهم و ای يیسرائل ، چگونه تو را تسلیم بیگانگان کنم؟"
خد-اوند می فرماید :"ای يیسرائل ، چگونه تو را همچون شهر ادما در سدوم رها سازم و مانند شهر صونیم در عمورا بپندارم؟ قلبم در اندرونم پریشان شده و احساساتم شوریده و آشفته شده است."
-"خشمم را بر نمی افروزم ، زیرا حد-ای بخشنده و دیر خشم دیگر بار افرائیم (بخشی از قوم يیسرائل) را تباه نمی سازم؛ زیرا من حد-ا هستم و انسان نیستم، همان ذات مقدسی که درمیان تو – ملت يیسرائل ساکن بوده و به شهر دیگری جز یروشالییم وارد نخواهم شد."
-"آنان(قوم يیسرائل) در گالوت نیز راه حد-ا را پیروی خواهند نمود، همان ذاتی را که چون شیر می درخشد و آنگاه که ذات او بخروشد، فرزندانش (قوم يیسرائل)از مغرب (مصر) به لرزه درآمده ، با شتاب به نزدش می دوند."
-خد-اوند می فرماید :"آنان لرزان چون پرندگان از مصر و کبوتران از آشور (سوریه و عراق) سرازیر می شود و من- قادر مطلق ، آنان را در خانه هایشان (سرزمین موعود) ساکن می سازم."
(اشاره به بازگشت قوم يیسرائل از گالوت های بابل و مصر)
فصل دوازده
- (پس از بازگشت از گالوت بابل و تقسیم يیسرائل باستان به نیمه شمالی و جنوبی):
"خاندان افرائیم در شومرون (شمال)، ذات خد-اوندی مرا به فریبهایشان و ملت يیسرائل را به حیله ها و نیرنگشان در بر گرفته اند، ولی خاندان یهودا در یهودا(جنوب) همچنان غرق در راه حد-ا و معتقد به ذات احدیتش مانده است."
- "خاندان افرائیم به نیروی باد زنده است و پیرو باد ویرانگر شرقی است و تمامی روز، دروغها و خرابکاری هایشان را افزوده و انباشته ، یا آشوری ها (دشمنان يیسرائل) پیمان می بندند و به مصر برای رشوه در دوستی و حمایت نفت می فرستند."
(خاندان افرائیم ، نماد افراد بی ایمان يیسرائل است که با سخنان فریب چون باد تهی زندگی می کنند و مانند باد ویرانگر شرقی ، همواره در پی آزاد دیگرانند. در اینجا مفهوم پیمان، نفتی است که يیسرائل برای رشوه و در حمایت سوریه و عراق به فرمانروایی مصر رایگان می پرداخت)
-"و خد-اوند با خاندان یهود نیز در تنش است، ذات الهی، خاندان یعقوب (قوم يیسرائل) را به سزای گناهانشان رسانده و بر پایه گناهانشان داوری خواهد کرد."
(چون کم کم خاندان یهودا همانند افرائیم به فساد گراییدند ، خد-اوند به یهودا چنین ابلاغ فرمود)
-"یعقوب در رحم مادرش، پاشته برادرش عساو را گرفته بود. یعقوب با قدرت ایمانش با فرشته خد-اوند نیز درگیر شد."
- "با فرشته درگیر شده ، بر او چیره شد، چنانکه فرشته گریان و نالان از یعقوب خواست تا رهایش کند. از این رو فرشته ، یعقوب را نوید میدهد که ذات خد-اوند در بِت ال(جای خواب حضرت یعقوب) در رویا بر یعقوب آشکار شده، درباره فرجاممان به ما فرزندان یعقوب سخن خواهد گفت."
(به تفسیری؛ در حالی که فرشته برای شکستن از یعقوب نالان بود ، یعقوب از وی برکت خواست)
- "و خد-اوند – پروردگار آفریده های جهان، همان ذاتی است که نامش خد-اوند است."
(همان حد-ایی که یعقوب را برای ایمان و پرهیزکاری اش حمایت کرد و با او بود، در برابر پرهیزکاری فرزندانش- ملت ایسرائل نیز حد-ایی اش را می نماید.)
- "پس ای قوم يیسرائل، از پدرتان یعقوب پند گرفته و به خد-اوندتان روی آورید. عدالت و احسان به دیگران را پیشه خود کرده پیوسته و تنها به امید معجزات ونیکی های او باشید."
-"و درباره آن تاجر کنعانی که همواره در کارش برای تو توانگری ، ترازوی ریا در دست گرفته است، بدانید که وی عاشق و شیفته فریب و نیرنگ است."
(اشاره به شماری از ایسرائل که به پیروی از بت پرستان کنعانی و بیگانه ها برای ثروت اندوزی بدست به هر حیله و نیرنگی میزند)
9-"و خاندان افرائیم(افراد بی ایمان و مغرور يیسرائل) در پاسخ و دفاع از خود می گفت:
درست است که من توانگر شده ام اما ثروت را به نیرو اراده خود به دست آورده ام و اگر همه کارها و رنجهایم را در پیشه ام وارسند ، در آن گناهی نمی یابند."
-"و ای ملت يیسرائل من خد-اوند حد-ای شما هستم همان ذاتی که در مصر از معجزاتم مرا شناختید . بدانید که بار دیگر، همانند روزگار هجرت در صحرا شما را در خیمه ها ساکن خواهم کرد؛ سکونتی که سرانجام و فرجامش، مانند عید خیمه ها (سوکوت) شیرین و دلپذیر است."-"همچنین بدانید من بوده ام که با پیامبران سخن گفته برایشان رویاهای پیامی آشکار ساخته ام و با بهره وری از این تشبیهات و امثال این پیامبران را رهنمون می سازم تا شما را ارشاد کنند."
-"اگر رنجی بر ساکنان گیلعاد(شمال يیسرائل باستان) بیاید، برای گناهان و بیهودگی کارهایشان بوده است، زیرا در گیلگال (پیرامون گیلعاد) برای بتهای گوساله ای شان قربانی می کردند و پرستشگاه و مذبح هایشان از فراوانی، مانند تودههای سنگی در شیارهای زمین خواهد بود."
(سختی نابسامانی قوم يیسرائل، رودررو درباره گناهان و سرپیچی افراد آن بوده و خواهد بود.)

PDF 1 2 3
POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content