قورح - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content

پاراشاى قورح  هفطارا  פרשת קרח
پاراشاى قورح داراى 95 پاسوق (צה) مطابق با סימן 👈 דניאל
همچنين اين پاراشا 1409 كلمه و 5325 حرف دارد
پاراشاى قورَح داراى 5 فرمان امر و 4 فرمان نهى
اوامر:👇
محافظت از ميقداش...
بازخريد اولزاد پسر از كهن
خدمت لوى ها در بِت هميقداش
جدا كردن ده يك محصولات و دادن به لوى ها
لويها يك دهم از ده يك خود را به كهنيم بدهند
نواهى:👇
منع عوض كردن كار لويها وكهن ها با هم
منع خدمت غير از كهنيم در بِت هميقداش
منع باطل كردن محافظت از ميقداش
منع بازخريد نمودن اولزاد حيوان حلال

مقدمهء هفطارا قورح
شموئِل اول 11/14 – 12/22
اگر روش حودِش باشد، هفطارای شَبات، یِشَعیا 66/1 - 66/24 خوانده می شود
شِموئِل، پانزدهمین و آخرین قاضی دوران داوران و نخستین ناوی و پیامبر عصر استواری پادشاهی يیسرائل از خاندان لِوی و تنها پسر زن پرهیزکار و مومن يیسرائل – حَنا بود که از سال 2872 عبری به داوری و رهبری ملت يیسرائل برخاسته و تا 11 سال، پایان سال 2882 عبری و آغاز سلطنت شائول هَمِلِخ در يیسرائل آن را پی می گرفت.
او که هنگام داوری و رهبری اش، بی شماری از ملت را از بت پرستی به یکتاپرستی کشانده بود، سرانجام زیر فشارهای ملت که مخالفت با جانشینی پسرهایش به مصدر قضاوت بودند، ناگزیر شائول – نخستین پادشاه يیسرائل را به شاهی برگماشت.
این بخش از کتاب اول شموئل، نطقی است که او در روز گماشتن شائول به پادشاهی در گیلگال (برپایی میشکان در يیسرائل، نزدیکی یِریحو) ایراد کرده است. وی که آن هنگام، پنجاه ساله و با موهایی سفید، بسیار سالخورده می نمود، ملت ایسرائل را به شهادت می گیرد که هرگز به آنان خطا و بی عدالتی روا نداشته و تنها زیر فشارها و بی ایمانی های ایشان بوده که او ناچار به گزینش پادشاهی برای رهبری ایشان شده است. شموئل در پایان سخنش برای اثبات حقانیت کلام و نبوتهایش، به معجزه ای عظیم از سوی خد.اوند، ملت يیسرائل را با رعد و برق و رگبار بسیار شگفت رو به رو ساخت که ترس و وحشت شدید آنان و ایمان و اعتقادشان را به خد.ای یکتا برانگیخت.
شرح نارضایتی های بیهوده و ناعادلانه يیسرائل از ناوی و رهبر صدیق و دلسوزشان شموئل، همانندی هفطارای قورَح را با پاراشای قورَح که نموداری از مخالفتها و نارضایتی های بیهوده قورح و اطرافیانش با رهبری مُشه رَبِنو است، می نماید.
استدعای شموئل از ذات الهی بر نمودن معجزه رعد و برق و رگبار در اثبات حقانیت نبوتهایش، تشابه دیگری است با درخواست مشه از خد.اوند در نمودن معجزه باز شدن زمین و بلعیده شده داتان و اَویرام (همدستان قورح) که در پاراشای قورَح آمده است.

PDF 1 2 3    نشریات مربوط
POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content