ناسو - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content

پاراشا  ناسو  هفطارا

پاراشاى ناسو פרשת נָשׂ֗א
پاراشاى ناسو داراى 176 (קעו) پاسوق ، بزرگترين پاراشاى تورا كه تعداد پاسوقهايش با تعداد صفحات گماراى بابابترا و تعداد پاسوقهاى تهيليم فصل 119 برابر است .اين موضوع را در خود كلمهء נָשׂ֗א ميتوان پيدا كرد
נ= پاراشاى ناسو
ש= گماراى بابابترا كه با ש شروع ميشود
א= تهيليم فصل 119 كه با حرف א شروع ميشود...
همچنين اين پاراشا داراى 2264 كلمه و 8632 حرف ميباشد

پاراشاى ناسو داراى 7 فرمان امر و 11 نهى
اوامر
به خارج فرستادن افراد ناپاك از محل ميشكان و بت هميقداش
فرمان اعتراف به گناهان
فرمان اعمال قانون در مورد زن سوطا...
بزرگ نمودن موهاى سر شخص نازيز
اصلاح كردن و تقديم قربانى فرد نازيز بعد از ايام نازيرى اش
*براخا كردن جماعت در هرروز توسط كهنيم*
*حمل صندوق عهد حدا فقط بر روى كتف*
نواهى
منع ورود فرد ناپاك به بت هميقداش
منع ريختن روغن و كندر در قربانى زن سوطا
منع نوشيدن فرد نازيز از شراب و مسكرات
منع خوردن نازيز از انگور تازه و  كشمش و  هستهء انگور و پوستهء انگور
منع تراشيدن موى سر نازيز در ايام نازيرى
منع ورود نازيز به خيمه اى كه مرده قرار دارد
منع ناپاك شدن نازيز با ميت و ساير ناپاكيها
کتاب داوران یا شوفطیم، رخدادهای پس از درگذشت یِهوشوعَ بِن نون است که از سال 2516 عبری و 350 تا 400 سال در يیسرائل آمده است.
دوران داوران که به دوران «آغاز نزول مذهبی و فساد اجتماعی ملت يیسرائل» معروف شده است، پس از برخاستن 15 قاضی که هر کدام از 1 تا 80 سال با داوری و اندک نبوتهایشان ملت را اداره و ارشاد می کردند، با آغاز سلطنت شائول هَمِلِخ در سال 2882 عبری به پایان رسید.
هفطارای ناسو، جریان تولد شیمشون (ساسون) سیزدهمین قاضی يیسرائل در دوران قضات (داوران) است که برای 20 سال (2812 – 2832 عبری) با قدرت جسمی خد.ادادش به تنهایی با اقوام پِلیشطمی به مبارزه برخاسته، قوم يیسرائل را مدتی از اسارت ایشان رهاند. سرانجام به وسوسه زنی به نام دَلیلا (دَلیله) که سران پلیشطمی او را به دریافت رشوه فراوان تطمیع کرده و نوید داده بودند، به رمز قدرت معجزه آسای شیمشون که همانا موهای وی می بود پی برده، با بریدن آنها وی را تسلیم پلیشطیمی ها کرد. شیمشون که در این زمان دشمنانش از بینایی محرومش کرده بودند، در روز جشن و سرور آنها در معبدی بنام داگون برای لحظه ای قدرت خد.ادادش را بازیافته، با ویران کردن آن مکان و بتهایش و نابودی بیش از 3000 تن از سران و اشرافیان پلیشطیمی آن معبد، جان خود را از دست داد.
شرح تولد شیمشون به نام ناذیر (وقف شده) در راه خد.اوند، تشابه این هفطارا را با پاراشای ناسو که شرح قوانین مربوط به افراد ناذیر است نمایان می سازد...
POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content