شموت - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content
پاراشاى هفته ، شموت פרשת שמות...

پاراشاى شموت داراى 124 (קכד) پاسوق مطابق با סימן ״ ויקח ״ סימן ״ מעדי ״...

همچنين اين پاراشا داراى 1763 كلمه و 6762 حرف ميباشد ...
مقدمهء هفطارا شموت
سیزدهمین هفطارا
یرمیا 1/1-2/3
یرمیاهو یا یرمیا از بزرگترین پیامبران يیسرائل، در حدود سال 3275 عبری از خانواده‏ای کهن و بسیار مذهبی عناتوت در سهمیه خاندان بینیامین در دهکده عربی عناتا و 6 کیلومتری شمال شرقی یروشالییم زاده شد. پدر وی حیلقیاهو کهن گادول یا کاهن اعظم پادشاهی یهودا بود که هنگام فرمانروایی یوشیاهو، کهانت و خدمت مذهبی قوم يیسرائل را بر دوش داشت و از سیزدهمین سال سلطنتش به سال اجتماعی 3298 عبری در زادگاه خود، پیامبری و ارشاد ملت يیسرائل را آغازیده، با وجود مخالفتهای بسیار اجتماعی وسیاسی با پیامبری‏اش که سرانجام نیز منجر به مرگش شد تا پس از ویرانی بت همیقداش اول عهده دار آن بود. وی که در واپسین سال‏های پیش از خرابی بت همیقداش به همراه شماری مهاجران يیسرائل از یهودا به مصر گریخته بود، تا آخرین روز‏های حیاتش در مصر و برابر انتقادات و مخالفت‏های شدید برخی اطرافیان با از جان گذشتگی تمام، پیامبری را پی گرفت.
یرمیا در همه دوران دوران زندگی‏اش در مخالفت با فساد سیاسی و اجتماعی پادشاهی یهودا مبارزه کرد. نبوت‏های ژرف و بسیار ظریفش با الهام از طبیعت و زیبایی‏های آفرینش می‏بود، اما پیام وی دعوت از ملت يیسرائل برای توبه از گناهانشان و بازگشت به راه خد.اوند وتسلا دادن ایشان است.
مفسران در وصف مقام و ارزش یرمیا برآنند که هستی و رهنمون‏های وی و شاگردش – یحزقل ناوی از انگیزه های اصلی پایداری و بقای آیین و مردم يیسرائل در اسارت بابل بوده است.
اشاره یرمیای ناوی به سرگردانی قوم يیسرائل در صحرا در آیه 2 از فصل دوم این هفطارا و همچنین سرگردانی ایشان در صحرا در پاراشای شموت، همانندی این دو بخش را نمایان میسازد.
تردید و دودلی یرمیا برای پذیرش مسئولت پیامبری و ارشاد ملت يیسرائل در آیه 6 هفطارا، تشابهی است با تردید و دودلی مشه ربنو در قبول مسئولیت رهبری ملت که در پاراشای شموت آمده است

هفطارا شموت -یرمیا – فصل اول
1.
این است کلام و سخنان یرمیا پسر حیلقیاهو از کهن‏هایی که در شهر عناتوت در زمینهای سهمیه خاندان بينیامین جای داشتند.
2.
او همان پیامبری است که کلام خد.اوند در سیزدهمین سال سلطنت یوشیاهو پسر آمون – پادشاه کشور یهودا بر وی نازل شد.
3.
همچنین این کلام‏ها و نبوت‏ها در روزگار سلطنت یهویاقیم پسر یوشیاهو و تا یازدهمین سال سلطنت پسر دیگر یوشیاهو؛ یعنی، صدقیاهو – پادشاه دیگر یهودا و تا ماه پنجم اسارت یروشالییم (3339 عبری) پی داشت.
4. کلام خد.اوند بر من یرمیا نازل شده، چنین فرمود:
5.
«ای یرمیا، پیش از آنکه تو را درون مادرت چهره بخشم، تو را شناخته و پیش از آنکه زاده شوی، تورا برکت کرده و به پیامبری ملت‏ها برگزیدم
6.
سپس من در پاسخ گفتم:«آه ای خد.اوند خالق یکتا، اینک من نمی‏توانم ارشاد کنم و با چنین ملت عظیمی (يیسرائل) سخن بگویم؛ زیرا من نوجوانی بیش نیستم.»
7.
اما خد.اوند در پاسخم فرمود: «ای یرمیا ادعا نکن که جوانی بیش نیستی؛ زیرا من به هر که تورا بفرستم، از سوی من خواهی رفت و آنچه من به تو فرمان دهم، سخن خواهی گفت.»
8.
خد.اوند فرمود:« بنابراین مترس؛ زیرا ذات من با تو است و برای نجات تو حاضر خواهم بود.»
خد.اوند آنگاه دست خود را دراز کرده،دهانم را لمس فرمود. سپس خد.ا به من فرمود: «هم اکنون ای یرمیا، من کلام مبارکم را در دهانت استوار ساختم.»(پروردگار منظورش را به من الهام نموده، کلامش را در دهانم جای داد.)
10-
"امروز بنگر که من تو را بر ملتها و دولتهای پادشاهان جایگاه يیسرائل گمارده ام، تا پلیدی و آلودگی ایشان را ریشه کن کرده، خُردشان کنی؛ نابودشان کرده و از فرمانروایی برکنارشان نمایی و در نتیجه، دولتهای تازه ای بسازی، چنانکه نهالهایی تازه کاشته ای."
11-
"در این هنگام ، کلام حد-اوند باز هم بر من نازل شده، چنین فرمود :"ای یرمیا چه می بینی؟" و من در پاسخ گفتم:"پروردگارا، شاخه ای از درخت بادام می بینیم."
12-
سپس حد-اوند مرا خطاب نموده ، فرمود:
"درست و نیکو دیده ای؛ زیرا من کلامم را نگاه می دارم تا سرانجام ، آن را اجرا کنم."
(واژه های "درخت بادام" به معنای تلاش، سعی و کوشش در زبان عبری و از یک ریشه است . منظور ناوی از دیدن "شاخه درخت بادام" در عالم رویا به معنای جدیت ، سعی و کوشش حد-اوند در استواری خواست خویش است.)
13-
و اما کلام حد-اوند برای دومین بار بر من نازل شده، چنین فرمود:"دیگر چه می بینی؟و من در پاسخ گفتم:
"پروردگار دیگی در حال جوشیدن می بینم که رویش از سوی شمال است."
(دیگ جوشان، کشور بابل است که درشمال سرزمین يیسرائل جای دارد.)
14-
پس حد-اوند در پاسخ به من فرمود:
"بلایی (حمله بابل) از سوی شمال بر همه ساکنان سرزمین يیسرائل نازل خواهد شد."
15-
حد-اوند فرمود:"زیرا خاندانهای پادشاهان شمال (بابل و آشور) را خواهم خواند.
آنان به پیش تاخته و یکایکشان کرسی های داوری شان را برابر دروازه های یروشالییم کنار دیوارهایش و در برابر شهرهای یهودا برای داوری و محاکمه مردم يیسرائل بر پا خواهند نمود."
16-
"د ر این هنگام ، من از راه پیروزی ایشان به ملت يیسرائل ، حکم و داوری ام را بر يیسرائل و به سبب شرارتها و پلیدی هایش جاری خواهم نمود؛ زیرا ملت ایسرائل مرا ترک کرده و به حد-ایان بیگانه و اجنبی قربانی تقدیم داشته اند و پیکرهای ساخته دستهایشان را پرستیده اند."
17-
"ای یرمیا پس کمر همت را بسته و برخیز و تمام آنچه به تو فرمان می دهم، بر ایشان – ملت يیسرائل برسان. از ایشان و بیم دادنشان مترس که آنگاه تو را در برابر ایشان هراسان خواهم نمود."
18-
"زیرا بنگر که امروز من تو را همچون شهری برج و بارودار و دارای تجهیزات ؛ مانند ستونی آهنین و دیوارهایی برنجین در برابر ساکنان تمامی سرزمین يیسرائل و پادشاهان یهودا، شاهزادگانش ، کاهنانش و برابر بزرگان و رهبران سرزمین جای داده ام."
19-
حد-اوند فرمود:"آنان (يیسرائل) در مخالفت با پیامبری کلام تو با تو خواهند جنگید ؛ اما بر تو چیره نخواهند شد و بر تو پیروز نمی شوند؛ زیرا من با تو بوده و برای رهایی تو را دستشان حاضر خواهم بود."
فصل دو:
1-
آنگاه باز کلام حد-اوند بر من نازل شده چنین فرمود:
2-
"ای یرمیا برو و از سوی من در گوش اهالی یروشالییم ندا داده ، چنین بگو:
ای ملت يیسرائل حد-اوند می فرماید:
من حد-اوند عالم، ایمان و اعتقاد شما را در دوران جوانی تان (گذشته) و دلبستگی تان را به ذات من همانند مهر نو عروس به همسرش به یاد دارم. یاد می آورم که چگونه با ایمان در صحرا و بیابانی بی آب و علف(سینا) از من پیروی نموده و در پی من راه پیمودید."
3-
حد-اوند فرمود:"ملت يیسرائل ، تقدیس شده حد-اوند و نوبر محصول اوست.آنان که این سهمیه مقدس را بخورند ، گناهکار شمرده شده، سزای سنگین برایشان نازل خواهد شد."


POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content