تعنیت گدلیا - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content

* تعنیت  Gedaliah * گدلیا  روز تعنیت هست
که روز سوم  در Tishrei به یاد مرگ Gedaliah پسر Ahikam ، رهبر بقایای بازمانده که پس از تخریب معبد اول در سرزمین اسرائیل باقی ماند ، تعیین شده است
با آمدن ماشیح ، تعنیت  Gedaliah - با همه تعنیتها - تبدیل به یک روز شادی و جشن می شود
حکیمان گفتند که این روز از کشتن Gedaliah به عنوان تعنیت  تعیین شد ، درست همانطور که روز تخریب خانه خدا بیت همیقداش به عنوان تعنیت  تعیین شد
به شما یاد می دهم که مرگ صالحان به عنوان آتش زدن خانه الو هینو    هشم    در نظر گرفته می شود
تعنیت  و عزاداری نه تنها در مورد قتل Tzaddik صدیقیم  ، بلکه عمدتا در مورد این واقعیت است که این عمل نابودی را کامل کرد و منجر به تبعید بازماندگان بازمانده از هولوکاست در یهودیه شد
خاخام لوباویچ  می گوید که نام "Gedaliah" از زبان عظمت است - و از آنجا که این روز به نام Gedaliah نامگذاری شده است ، نشان می دهد که این روز روز اراده به خدا" است - تقویت شده و بیشتر از سایر روزها رشد می کند. روزه ها  خاخام همچنین گفت که در این روز علاقه خاصی به مطالعه امور بیت همیقداش  وجود دارد

t: הלכה יומית  هلاخا تعنیت
שאלהسوال
فلسفه تعنیت گدلیا چیست و چه افرادی از گرفتن این تعنیت معاف هستند؟
תשובהجواب
سوم تیشری، روز تعنیت گدلیا است
در حدود 2440 سال پیش، نووخدنصر پادشاه بابل، بت همیقداش اول را خراب کرد و اکثر یهودیان را از کشورشان به اسارت برد
نووخدنصر تصمیم گرفت تا "گدلیا بن اخیقام" که یک شخص یهودی بود را به عنوان پادشاه بر باقیمانده یهودیان قرار دهد تا مستعمره بابل باشند
اما متاسفانه یک شخص یهودی به نام "ایشمائل بن نتنیا" که از نسل حکومت نیز بود بخاطر حسادت از انتخاب گدلیا به عنوان پادشاه، توطئه ای کرد و "گدلیا بن اخیقام" را کشت. کشته شدن گدلیا باعث شد تا همه یهودیان به اسارت بابل بروند و تنها امید برای بقای حکومت یهودی در کشورشان از بین برود
در گمارای روش هشانا(برگ 18،روی اول) نوشته شده کهخخامیم روز سوم تیشری را تعنیت اعلام کردند تا به ما یاد دهند که فوت صدیقیم همانند خرابی بت همیقداش دردناک است
تعنیت گدلیا، تعنیت عقب افتاده
ربنو یروخام(در حدود 600 سال پیش زندگی می کرد)نوشته اند که "گدلیا بن اخیقام" در روز روش هشانا کشته شده و چونکه روش هشانا، یوم طوب است و تعنیت گرفتن در روز یوم طوب ممنوع می باشد، بنابراین تعیین شده که بعد از یوم طوب یعنی در روز سوم تیشری، تعنیت بگیرند. این نظریه در کتاب "بت یوسف" به قلم ربنو یوسف قارو(در حدود 500 سال پیش زندگی می کرد) نوشته شده است
همین طور מאירי(ربی منخم بن شلومو،در حدود 700 سال پیش زندگی می کرد) و רד"ק(ربی داوید قیمخی،در حدود 700 سال پیش زندگی می کرد) نیز نوشته اند که گدلیا در روز اول تیشری کشته شده ولی بخاطر یوم طوب، تعنیت را عقب زده اند
ربنو یوسف قارو(در حدود 500 سال پیش زندگی می کرد) در کتاب شولخان عاروخ نوشته است که وقتی تعنیت(به غیر از تعنیت کیپور که فرمان مستقیم تورا است) در روز شبات باشد ولی بخاطر احترام شبات به روز یکشنبه موکول شود، شخص میلا کننده، پدر بچه و شخصی که بچه را در هنگام میلا در آغوش می گیرد از تعنیت معاف هستند
به عنوان نمونه، اگر تعنیت 9 آو در روز شبات واقع شود و بخاطر احترام شبات به روز یکشنبه موکول شود، افراد ذکر شده از تعنیت معاف هستند و همین طور از چندین جنبه دیگر نیز، تعنیت عقب افتاده شرایط آسان تری دارد
بنابراین با توجه به صحبت های ربنو یروخام که زمان اصلی تعنیت گدلیا در روز روش هشانا بوده اما بخاطر یوم طوب عقب زده شده، در کتاب "טורי זהב" به قلم ربی داوید هلوی سگل(در حدود 400 سال پیش زندگی می کرد) نوشته شده که اگر در تعنیت گدلیا مراسم بریت میلا باشد، آن وقت افراد ذکر شده از گرفتن تعنیت معاف هستند چونکه این تعنیت در حقیقت عقب زده شده است
البته از طرف دیگر می توان گفت که فقط در مورد تعنیت هایی که به صورت کلی، عقب زده شدن آن ها مشخص باشد، این قانون صادق است. به طور مثال تعنیت 9 آو که در شبات واقع شده باشد، برای همه افراد مشخص است که باید در روز شبات تعنیت بگیرند اما بخاطر احترام شبات این تعنیت به روز یکشنبه موکول شده است
ولی در مورد تعنیت گدلیا عقب افتادن آن مشخص نیست است چونکه در هر سال عقب افتاده است بنابراین بایستی بگوییم که افراد ذکر شده از تعنیت معاف نیستند و همین طور רבי יהודה עייאש(در حدود 300 سال پیش زندگی می کرد) این تفاوت را قائل می شوند که نباید در تعنیت گدلیا سبک گرفت و فقط در تعنیت هایی که عقب افتادن آن مشخص باشد، می توان سبک گرفت
همین طور هاراو "יביע אומר"( معاصر_ سفارادی) نیز هلاخا را به این صورت فتوا می دهند
جمع بندی: در سالی که تعنیت گدلیا در وسط هفته واقع شده باشد، قانونش همانند سایر تعنیت ها است و شخص میلا کننده، پدر بچه و شخصی که بچه را در هنگام میلا در آغوش می گیرد از گرفتن تعنیت معاف نیستند
POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content