بلاق - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content

پاراشاى بالاق هفطارا  פרשת בלק

پاراشاى بالاق داراى 104 پاسوق (קד) مطابق با 👈סימן ״מנוח״

همچنين اين پاراشا داراى  1455 كلمه و 5357 حرف ميباشد
PDF 1 2 3 4  نشریات مربوط
هفطارا بالاق
چهلمین هفطارا
میخا 5/6 – 6/8
اگر پاراشای حوقَت، دوتایی باشد، این هفطارا خوانده می شود
میخا ششمین ناوی از گروه دوازده پیامبران فرعی يیسرائل، از شهر مورِشت در یِهودا بود که در دوران سلطنت سه پادشاه آن – یوتام، آحاز و حِزقیا (3170 تا 3220 عبری) در یِروشالَییم، ملت يیسرائل ساکن یهودا و شومرون را ره می نمود. او با شیوه و سبکی همانند یشَعیا، به ابراز نگرانی از نزول اخلاق و ایمان در میان قوم يیسرائل می پردازد و درباره نجات نهایی یروشالییم و دوران ظهور ماشیَح نوید می دهد.
وی گزیده تمام قوانین و دستورهای تورا را سه اصل می داند که قوم يیسرائل با رعایت آن در حقیقت، تمام فرمانها و احکام تورا را جای آورده اند. این اصول عبارتند از:
1. رعایت انصاف و عدالت کامل در همه زندگی
2. شیفته رحم، شفقت و مهربانی به یکدیگر بودن
3. تواضع، فروتنی و دوری از هر کبر، غرور و خودپسندی
این سه اصل که از دید میخا، پایه و اساس تمام آیین يیسرائل را می سازد، آخرین آیه و حسن ختام برای هفطارای بالاق است. اشاره وی به

POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content