نوح - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content
پاراشاى نُوَح  داراى 153 پاسوق  👈קנג
مطابق با
סימן ״ בצלאל״  סימן ״ אבי יסכה לו׳ט ״ ...

از بين اين 153 پاسوق، 118 (קיח) پاسوق با حرف واو ו شروع ميشود رجوع شود به اسرار حروف الفبا، حرف واو
و فقط 35 (לה) پاسوق با حروف ديگر...

پاراشاى نُوَح={1861 كلمه} و{6907 حرف}دارد
———————————————
مقدمهء هفطارا نُوَح
دومین هفطارا
یشعیا 54/1-/54/10

هفطارای نُوَح نیز همانند هفطارای برشیت، وصف پایان گالوت و نجات نهایی ملت يیسرائل از طوفان است که بحث اصلی نیمه دوم کتاب یشعیا را در بردارد. اشاره ناوی به پاراشای نُوَح به ویژه در آیه (9) تشابه این هفطارا را با پاراشای نُوَح می نماید.
همان گونه که آبهای طوفان نُوَح پس از ویرانی و نابودی زمین، دنیای پاک و مطلوبتری را فراهم ساخت، به پیش بینی یشعیا در این بخش از نبوتهایش، گالوت سخت و ویرانگر ملت يیسرائل، رهایی دلپذیر سرزمین و قوم رنج کشیده ایسرائل را پی دارد...

هفطارا نُوَح
یشعیا- فصل پنجاه و چهار

ای نازایی که نزاییده ای، تو آواز بخوان و فریاد برآور تویی که رنجهای زادن را نکشیده ای، زیرا خد-اوند چنین می فرماید:
"فرزندان زن رها شده و بی کس، از فرزندان زن عقد شده بیشترند."
(یروشالییم که در دوران گالوت، به نام مادر ناکام ملت يیسرائل از دیدار فرزندانش محروم شده است)
خیمه ات (یروشالییم) را بگستر تا بتوانی قوم يیسرائل را که نزد تو باز می گردند، جامی دهی. پرده های مسکنت (دروازه شهرهای يیسرائل) را بی دریغ بگشا.
ریسمانهای پرده ها و دروازه ها را پهنتر کن و میخهایت را مستحکم نما(دیواره های بت همیقداش)
زیرا از راست و چپ (مشرق و مغرب یا شمال و جنوب) گسترده خواهی شد. نسل تو بر بیگانگان يیسرائل چیره شده و شهرهای ویران شده اش را دیگر بار مسکونی می سازند.
مترس(ای يیسرائل)؛ زیرا برای حمایت الهی ، پس از پایان گالوت نهایی و بازگشت به سرزمین موعود خجل نخواهی شد، و شرمسار مباش که بار دیگر رسوا نخواهی شد؛ چون خجالت و شرمساری دوران جوانی ات(گالوت مصر و بابل) را فراموش خواهی کرد و خفت و خواری دوران بیوکی (سرگردانی ات در گالوت) را دیگر به یاد نخواهی آورد.
زیرا آفریدگارت که نام مبارکش خد-اوند بلند مرتبه است، چون شوهرش دلسوز، همسر و پشتیبان تو است. تنها ذاتی که مقدس يیسرائل است، رهاننده تو است. اوست که سرانجام ، حد-ای تمام جهانیان شناخته خواهد شد.
زیرا خد-اوند تو را زنی (همسری) رنج دیده و دلشکسته خوانده است. پس آیا انصاف است که شوهرش همسرش را در جوانی مردود شمرده ، ترک کند؟
خد-اوند تو چنین می فرماید:
"تو را ای يیسرائل، تنها برای لحظه ای کوتاه (در دوران گالوت) رها کردهم؛ اما با دلسوزی و رحمی عظیم و بی پایان، تو را (از پیرامون جهان) گرد خواهم آورد."
خد-اوند رهاننده تو چنین می فرماید:
"در اندک برافروختگی خشمم ، رخسارم (نظر عظیم) را از تو برای لحظه ای در دوران سرگردانی ات (در گالوت) نهفتم؛ اما به لطف و مرحمتی ابدی ، بر تو رحم و شفقت ارزانی خواهم کرد."
"چون برای ذات من، گالوت يیسرائل ، همانند آبهای طوفان نُوَح است، زیرا چنانکه سوگند یاد گردم آبهای طوفان نُوَح ، بار دیگر زمین را در خود فرو نخواهد بلعید، سوگند یاد نمودم که ای يیسرائل ، بار دیگر بر تو خشمگین نشده ، تو را توبیخ و سرزنش نکنم."
(با اینکه گالوت سبب ویرانی و رنج قوم يیسرائل بوده است ، فرجامی خوش و دلپذیر برایشان در پی خواهد داشت)
خد-اوندی که بر تو رحم و شفقت ارزانی می فرماید، چنین می فرماید:
"زیرا(در اوضاع ناممکن) کوهستانها از جایشان می چرخند و تپه ها نیز از جایشان می جنبند.آگاه باش که احسان من، تو را رها نکرده و پیمان صلح ابدی من و تو باطل نخواهد شد."


pdf 1 2 3
POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content