میشپاطیم - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content
پاراشاى هفته، ميشپاطيم     هفطارا
פרשת משפטים
پاراشاى ميشپاطيم داراى 118 (קיח) پاسوق مطابق با סימן ״ עזיאל ״ &  סימן ״ חנני ״
همچنين اين پاراشا داراى 1462حرف و 5313 كلمه ميباشد  
✅اين پاراشا داراى 23 فرمان امر و 30 فرمان نهى ميباشد  
1
فرمان مربوط به غلام عبرى
2
عقد نمودن كنيز عبرى
3
باز خريد كردن كنيز عبرى
4
فرمان يكى از چهار نوع اعدام بِت دين گردن زدن با شمشير (הרג) و 5) خفه كردن (חנק) در زمان آبادى بِت هميقداش
6
فرمان نسبت به بِت دين در رابطه با اجراى آسيبهاى ناشى از سقوط چاه
7
فرمان نسبت به بِت دين در رابطه با قضاوت و اجراى مجازاتِ دزد
8
فرمان نسبت به بِت دين جهت اجراى قوانين مربوط به آسيب ناشى از حيوانات
9
رمان مربوط به غرامت
10
فرمان نسبت به بِت دين در رابطه با فرديكه حيوانش را در صحراى فرد ديگر به چِرا واداشته و ضرر و خسارت زده
11
فرمان نسبت به بِت دين در مورد قوانين شخصى كه باعث آتش سوزى و خسارت شده
12
قوانين بِت دين مربوط به امانتدارى
13
قوانين بِت دين در رابطه با مدعى و متهم
14
قوانين بِت دين در رابطه با كارفرما و كارگر
15
قوانين بِت دين در رابطه با فرد قرض گيرنده
16
قوانين بِت دين در رابطه با فرد فريبكار
17
*وان دادن به فقير*
18
پيروى از راى اكثريت در بِت دين
19
برداشتن بار و باز كردنِ حيوان زير بار
20
رها كردن زمين در سال هفتم
21
تعطيل كردن كار در روز مقدس شبات
22
تقديم قربانى جشن חגיגה در موعديم
23
آوردن محصولات نوبرانه به بت هميقداش

نواهى:1
منع اجازهء فروش كنيز عبرى توسط خريدارش
2
منع كم نمودن حقوق، خوراك، پوشاك و روابط زناشويى همسر
3
*منع مورد ضرب وشتم قرار دادن پدر مادر*
4
منع خوردن گوشت حيوانى كه توسط بِت دين قرار سنگسار شده حتى با ذبح شرعى
5
منع زنده گذاشتن جادوگر طبق حكم دادگاه شرع
6
*منع زخم زبان زدن به فرد غريب*
7
منع مغبون كردن غريب در امور مالى
8
*منع رنج دادن غريب و بيوه زن*
9
*منع طلب كردن بدهى از فردى كه توان پس دادن را ندارد*
10
منع همكارى با طلبكار و بده كار براى گرفتن يا دادن نزول
11
منع نفرين كردن قاضى
12
منع گفتن كفر به درگاه خداوند
13
*منع نفرين كردن رهبر*
14
منع تغيير ترتيب تقديم هداياى محصولات
15
منع خوردن گوشت حيوان نخجير شده (طِرِفا טרפה)
16
منع گوش دادن قاضى به يكى از طرفين دعوا وقتى طرف دوم حضور ندارد
17
منع پذيرفتن شهادت فرد خطاكار
18
منع اعدام بدون حصول راى اكثريت مطلق در بِت دين
19
منع نسبت به قاضى كه در مباحثات امور جنايى ابتدا راى برائت داده كه از راى خود برنگردد
20
منع طرفدارى از فقير در دادگاه
21
منع منحرف كردن قضاوت فرد خطاكار
22
منع قضاوتِ دادگاه از روى حدس و شك
23
منع گرفتن رشوه
24
*منع قسم خوردن به بُت*
25
منع منحرف كردن افراد به بت پرستى
26
منع ذبح كردن قربان پسح در 14 ماه نيسان تا زمانى كه حامص در اختيار است
27
منع باقى ماندن احشاء قربان پسح تا سپيده دم خارج از قربانگاه
28
*منع پختن گوشت با لبنيات*
29
منع هم پيمان شدن با بت پرستان
30
*منع ساكن شدن بت پرست در سرزمين مقدّس*

مقدمهء هفطارا ميشپاطيم
هجدهمین هفطارا
یرمَیا 33/25-26 و34/8-22
اگر شبات شقالیم باشد، پادشاهان دوم، 11/17-12/17
و در روش حودش ادار، یشعیا 66/1-66/25 خوانده می‏شود

صیدقیاهو آخرین پادشاه یهودا پیش از ویرانی بت همیقداش اول بود که پس از دومین حمله نبوخدنصر به یروشالییم در سال 3327 عبری به سلطنت آن کشور رسید.
وی در هفتمین سال سلطنتش-3334 عبری تا چهار سال پیش از خرابی بت همیقداش در حالی که لشگر بابل، موقت از کشور یهودا و یروشالییم عقب نشسته بود، فرمان داد که ساکنان آن برابر فرمان تورا(میشپاطیم) همه بردگان يیسرائل را از اسارت آزاد سازند، اما با عقب نشینی سپاه بابل و به ظاهر، رفع خطر از تصرف یروشالییم مردم آن برخلاف عهد پیشین اسیران و برده هایشان را بار دیگر فراخوانده به خدمت واداشتند.
یرمیا ناوی بزرگ يیسرائل که در تمامی حملات نبوخدنصر و لشگر بابل به یروشالییم شاهد روزهای سخت بود و پیاپی ملت يیسرائل پادشاهان و رهبران آن را به پیروی از تورای مقدس و ایمان به حد-ای یکتا تشویق و ارشاد می کرد، با مشاهده این نافرمانی و بی ایمانی ملت يیسرائل، خشمگین و پریشان شده، از سوی خد-اوند بازگشت و چیرگی سپاه بابل و نابودی یروشالییم را در آینده ای نزدیک به ملت يیسرائل و ساکنان آن میرساند.
چهار سال پس از این نبوت، لشگر بابل بر یروشالییم چیره شد و بت همیقداش اول ویران شده مانده ملت يیسرائل به اسارتی 50 ساله رفتند که با فتح بابل به دست کوروش هخامنشی و سپاهیانش پایان گرفت. اشاره به فرمان آزادی تمام بردگان يیسرائل در آغاز این هفطارا ، تشابه روشنی است با فرمان آزادی بی قید و شرط بردگان يیسرائل پس از شش سال خدمت که در آغاز پاراشای میشیاطیم آمده است.


هفطارا ميشپاطيم ييرميا فصل سی و سه
25
اما خد-اوند با تمام این تفاسیر چنین می فرماید:مگر ذات من ، همان حد-ایی که سامان روز و شب و زمین را در عالم خلقت استوار کرده است، نباشم."
26
تنها چنان خواهد بود که نسل یعقوب و نسل داوید – خادمم را ترک کرده و یکی از نسل داوید (ماشیح) را برای فرمانروایی و رهایی نسل اَوراهام ، ییصحاق و یعقوب برنگزینم، زیرا سرانجام ، من حد-ا اسیران ملت يیسرائل را به سرزمین موعودشان بازگردانده ، برایشان رحمت ارزانی خواهم فرمود.(حد-ا نجات نهایی ملت يیسرائل و ظهور ماشیح را از نسل داوید، امری قطعی و بی تغییر می فرماید.)
یرمیا- فصل سی و چهار
این کلامی است که از سوی خد-اوند پس از آنکه صیدقیاهوی پادشاه از مردم یروشالییم ، تعهدی بر آزادی تمامی بردگان ایسرائل گرفت، بر یرمیای ناوی نازل شد.
9-
این حکم که تمام مردم یروشالییم به آن متعهد شدند. آن بود که همه ایشان، غلامان و کنیزان ایسرائل خود را بی قید و شرط آزاد کنند تا دیگر هیچ کس ، برادر یهودی خود را به غلامی و بردگی نگیرد.
(نخستین بار است که واژه "یهودی" درکتاب مقدس آمده است.)
10-
و چنین تمام اشراف، رهبران و همه مردم يیسرائل که متعهد شدند، پذیرفتند تا همگی ، غلامان با کنیزانشان را رها کرده و دیگر هیچ فردی از يیسرائل غلام و برده و کنیز نباشد.
آنان این حکم را پذیرفتند و تمامی بردگان يیسرائل را آزاد ساختند.
(تعهد و عمل شهروندان یروشالیمم برای این بود که با پیروی از فرمان تورا شاید پرودگار به آنها عنایت کند و از اسارت نبوخدنصر رها شوند.)
11-
اما آنان با عقب نشینی نبوخدنصر و آزادی موقت یروشالییم تعهدشان را شکسته بار دیگر غلامان و کنیزانی را که آزاد کرده بودند، به بازگشت و خدمت و بردگی واداشتند.
12-
بنابراین ، سخت حد-ا از جانب حد-ا چنین بر یرمیا نازل شد.
13-
خد-اوند، حد-ای يیسرائل این گونه می فرماید:
"ای ملت يیسرائل، در روزی که پدران شما از سرزمین مصر بیرون آورده، از بند بردگی رها ساختم، با ایشان به هنگام عطای تورا چنین عهد بستم:"
14-
"یکایک شما درپایان هفت سال ، همنوع يیسرائل خود را که به شما فروخته شده باشد، اگر شش سال تمام خدمت کرده باشد، برهانید؛ اما پدران شما آن زمان فرمان مرا نشنیده و انجام ندادند."
15-
"ولی شما ملت يیسرائل در این دوران (سلطنت صیدقیاهو) از این کار پدرانتان توبه کرده، آنچه از دید من پسندیده است انجام دادید؛ آن گونه که هر فرد آزادی، همسایه (همنوع برده) خود را اعلام کرده، در این جایی که نام مقدس من در آن استوار است، سوگند خورده عهد بستید.
16-
اما هم اکنون عهد شکسته اید و هر یک از شما با فراخواندن غلامها و کنیزهایی که به خواست خود رهانده اید، با برده گرفتن دوباره نام مقدس مرا خوار نمودید.
17-
پس خد-اوند چنین می فرماید:
از آنجا که شما ملت يیسرائل سخن و فرمان مرا در اینکه هر فردی برادرش با همسایه اش(همنوع يیسرائلش) را از بردگی برهاند، پروی نکردید، بنگرید که اینک من نیز شما را از زیر چتر محافظت و مراقبت آسمانی ام آزاد و رها میکنم."
در برابر شمشیر دشمنانتان، بیماریها و قحطی بی دفاع رهایتان کرده، شما را مقابل تمام دولتها و ممالک جهان، ترسان و وحشت زده خواهم نمود
18-
خد-اوند می فرماید:
پس از تسلیم خواهم کرد کسانی که عهد را با من شکسته ، سخنان آن پیمان را خود با گذرشان از میان نیمه ها(گوساله ای که برای قرار داد، دو نیم شده بود) استوار ساختند؛ اما آن تعهد را نگاه نداشتند.
(از زمان اوراهام آوینو رسم بود که در بستن قرار داد، گوساله ای را دو نیم کرده هم پیمانان از میان آن دو نیم میگذشتند و قرار داد، چنین رسمی می شد.)
19
همان بزرگان و سران کشور و یروشالییم را مانند افسران ، کاهنان و داوران و اشراف و تمام مردم سرزمین که برای قرار داد با حد-ا از میان نیمه های گوساله گذشتند.
20
سرانجام، همان افراد نافرمان و پیمان شکن را به دست دشمنانشان و کسانیکه قصد جانشان کرده اند، خواهم سپرد تا جایی که پیکرهای بی‏جانشان طعمه ای برای پرندگان آسمان و زمین شوند."
(اشاره به سپرده شدن ملت يیسرائل به دست سپاه نبوخدنصر هنگام تصرف و خرابی یروشالییم)
21-
و اما درباره صدقیاهو پادشاه یهودا و اشراف پیرامونش بدانند که به دست دشمنانشان و آنان که قصد جانشان را دارند و به دست لشگر بابل که موقت از سرزمینشان عقب نشسته‏اند سپرده می شوند."
(به دلیل عقب نشینی سپاه بابل بود که سران دربار صیدقیاهو سوگند و عهدشان را در آزادی بردگان ایسرائل زیر پا گذارده، دوباره آنها را به غلامی و خدمت واداشتند.)
22-
هم اکنون خد-اوند می فرماید:
"ای يیسرائل بنگرید که من فرمان داده، مقرر می دارم که آن لشگر بابل به این شهر (یروشالییم) بازگشته، در برابرش (یروشالییم و مردمش) بجنگد.
آن را تصرف کرده ، به آتش بسوزاند.
آن هنگام است که شهرهای یهودا را ویران کرده، بی ساکن می سازم."

1  2  3  4  5
POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content