کی تصه - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content


پاراشاى كى تصه        هفطارا كى تصه            כי תצא قسمت 1 اوامر

پاراشاى كى تصه داراى 110 پاسوق (קי) مطابق با סימן 👈עלי و 1582كلمه و 5856  حرف ميباشد
پاراشاى كى تصه با داشتن 74 دستور بيشترين اوامر (27) و نواهى (47) را در كل تورات مقدس به خود اختصاص داده
27 اوامر 1👇
فرمان در مورد شخصى كه در جنگ عاشق زنى زيبا شده و او را به اسيرى آورده، كه در چه صورت و در چه شرايطى حق ازدواج با آن زن را دارد
به دار كشيدن افراد محكوم به دار
تدفين فرد كشته شده توسط بِت دين در همان روز هر فردى در روز فوتش دفن گردد، مگر موارد خاص و نياز به درنگ به خاطر احترام شخص)
*باز گرداندن شئ گمشده به صاحبش*
*يارى نمودن ِدوستش در بلند كردن بار*
فرستادن مادر از آشيانه، قبل ازگرفتن جوجه ها يا برداشتن تخم پرنده
درست كردن حصار بر پشت بام براى جلوگيرى از سقوط افراد از آنجا
انجام مراسم شرعى قيدوشين براى به عقد درآوردن زن  
فرمان در مورد مردى كه به ناحق براى زن خود بدنامى (اتهام به باكره نبودن) ايجاد نموده كه با او تا اخر عمرزندگى كند
فرمان به بِت دين براى سنگسار نمودن فرد محكوم
فردى كه با دخترى به زور خلاف كرده،در صورت رضايت دختر با او ازدواج كند
آماده كردن محلى خارج از اردوگاه در جنگ براى رفع حاجت
قرار دادن وسيله اى براى حفر كردن در بين وسايل جنگى سربازان در موقع رفع حاجت و پوشاندن آن محل
*قرض دادن حتى با نزول به بت پرست*
پا بر جا كردن آنچه كه از دهان خارج ميشود (نذر يا قسم)
اجازه دادن به كارگر براى خوردنِ محصولى كه بر سر آن مشغول كار است
شخصى كه ميخواهد زنش را طلاق بدهد بايد با سند و طلاق نامه باشد
*شاد نمودن همسرتوسط داماد در تمام سال اولِ ازدواج*
بر گردادن ظرف گرويى در زمان نياز صاحبش
*پرداخت مزد كارگر روز مزد در همان روز*
21باقى گذاشتن بافه ها براى فقرا ، كه درحين جابه جايى در صحرا فراموش شده اند שיכחה
شلاق زدن افراد محكوم به شلاق
ازدواج برادر شوهربا زن برادرش كه بدون اولاد فوت كرده
اجراى طلاق كفشك (חליצה) توسط برادر شوهر، زنى كه شوهرش بدون اولاد فوت كرده
رهايى دادن فردى كه مورد تعقيب فردى ديگر كه ميخواهد اورا بكشد، قرار گرفته ،حتى به قيمت جان تعقيب كننده
يادآورى عمل عمالق در خروج بنه ييسرائل از مصر
منقطع كردن نسل عمالقپاراشاى كى تصه כי תצא قسمت2نواهى
47 نواهى👇
منع فروختن زنى كه به اسيرى گرفته
منع كار كشيدن از زن اسير پس از ازدواج با او همانند كاركشيدن از كنيز
*منع باقى گذاشتن جسد به دارآويخته شده يا فرد متوفى تا بعد از غروب،* تا شب تدفين شود،مگر موارد خاص
منع چشم پوشى وبى توجهى به گمشدهء برادرمان
منع رها كردن حيوان دوستش در حالى كه زير بار خوابيده
*منع آرايش يا زينت دادن زن با آرايش يا زينت آلات مردانه و منع پوشيدن لباسهاى مردانه توسط زن* و بالعكس
منع گرفتن مادر و جوجه هايش با هم از آشيانه
*منع قرار دادن هر گونه وسايل لغزش در خانه و كشورمان*
منع كاشتن دونوعه(دو بذر)در تاكستان
منع خوردن محصولى كه از كاشت دونوعه در تاكستان به عمل آمده
منع كاركشيدن از دو نوع حيوان با هم
منع پوشيدن لباس پشم و كتان با هم שעטנז
منع طلاق دادن زن در مورد مردى كه براى زنش بدنامى كرده فرمان 9 اوامر
منع مجازات كردن فردى كه به اجبار مرتكب خلاف شده
16)منع طلاق درمورد كسى كه با دخترى به زور خلاف كرده و با او ازدواج كرده
17)منع ازدواج خواجه با دختر يهودى
18)منع ازدواج حرامزاده با دختريهودى
منع ازدواج مردى از فرزندان لوط (عَمون و موآو) با دختر يهودى حتى در صورت يهودى شدن
منع صلح با اقوام عمون و موآو
منع جلوگيرى از نسل عساو كه يهودى شده، از اينكه نسل سوم (نوهء او) با يهودى ازدواج كند
منع جلوگيرى از فرد مصرى كه يهودى شده از اينكه نسل سومش با يهودى ازدواج كند
منع ورود فرد ناپاك به اردوگاه لويها و محدودهء بِت هميقداش
منع بازگرداندن غلامى به دست اربابش كه از خارج به ارص فرار كرده
منع زخم زبان زدن به غلامى كه از نزد اربابش به ارص فرار كرده
منع وجود دختر بدكاره يهودى (منع همخوابى با زن بدون قيدوشين و ازدواج)
منع تقديم قربانى كه از مزد زن زناكار يا از معاملهء سگ بدست آمده
*منع نزول دادن به يهودى*
منع به تاخير انداختن نذر بيش از گذشت سه موعد
منع در مورد كارگر كه محصول را بيش ازخوراكش برندارد وبه ديگران بدهد
*منع خوردن محصول در مورد كارگر در زمان كار (مگر در پايان كارش*
منع برگرداندن زن مطلقه بعد از ازدواج با مرد ديگرى
منع مسافرت و خارج شدن داماد در سال اول ازدواج به جنگ
منع به گرو گرفتن اسباب معيشت
منع كندن علامتهاى صاراعتبرص
36)منع به زورگرفتن گرويى توسط طلبكار
37)منع بازداشتن ظروف گرويى زمانى كه صاحبش احتياج دارد
38) *منع شهادت دادن خويشاوندان نزديك*
39)منع بى عدالتى با فرد غريب و يتيم
40)منع گرو گرفتن از بيوه زن
منع برگشتن و برداشتن بافه هاى فراموش شده
منع اضافه كردن تعداد شلاقهاى محكوم منع زدن افراد
منع بستن پوزه بند حيوان هنگام كار
منع ازدواج زنى كه شوهرش بى اولاد مرده با كسى غير از برادر شوهرش قبل از مراسم طلاق كفشك حليتصا
منع رحم كردن بر فرديكه كه براى كشتن كسى ميرود
منع نگه داشتن سنگ و ترازو و پيمانه كه از نظر وزن و اندازه اشتباه است حتى در صورت عدم استفاده
منع فراموش كردن عمل عمالق
مقدمهء هفطارا كى تصه
چهل و نهمین هفطارا
یِشَعیا 54/1 – 54/10
پنجمین هفطارا از هفت هفطارای تسلا بخش یشعیا که در هفت هفطارا میان نهم آو و روش هشانا خوانده می شود.

این بخش از نبوتهای یِشَعیا وصف پایان گالوت و نجات نهایی ملت يیسرائل است. ایشان را خد.اوند نوید می دهد که ذات مقدسش گالوت سخت و دوران در به دری را پایان داده، نجات دلپذیری را بهره ی سرزمین و قوم رنج کشیده آن خواهد کرد. ابراز دلبستگی شدید الهی به قوم و نوید رحمتها و برکات آسمانی اش، وظیفه ای مقدس برای این ملت پدید می آورد که همانا پذیرش و نگاهداری بی چون و چرای فرمانها و احکام تورای مقدس است. چرا كه 74  فرمان از 613 فرمان امر و نهی الهی در پاراشای کی تِصِه نوشته شده که پیوند هفطارا و پاراشای کی تِصِه را می نماید.

مقدمهء هفطارا كى تصههفطارا كى تصه،یشعیا – فصل پنجاه و چهار
. آواز بخوان تو ای نازایی که قادر به زادن و دیدار فرزند نبوده ای. شادی نما.
فریاد برآور که دردهای زایمان را نکشیده ای؛ زیرا خد.اوند چنین می فرماید:
«آگاه باش که فرزندان زن رها شده و بی کس، از فرزندان زن عقد شده بیشتر خواهند بود.»
یِروشالَییم در گالوت به نام مادر ناکام ملت يیسرائل از دیدار فرزندانش محروم بوده است و نیز در پایان آن نجات نهایی، شمار قوم يیسرائل در سرزمین موعود، بیشتر و افزونتر خواهد بود.
. مکان خیمه ات (یروشالییم) را بگستر (تا يیسرائل را که دسته دسته نزد تو باز می گردند، جا دهی)، پرده های مسکنت (دروازه های شهرهای يیسرائل) بی دریغ بگشا.
ریسمانها (پرده ها و دروازه ها را برای وسعتشان) دراز کن. میخهایت را (در زمین) مستحکم نما.
. زیرا از راست و چپ (مشرق و مغرب یا شمال و جنوب) گسترده می شوی، تا نسل تو زمینهای اقوام (بیگانگان يیسرائل) را تصرف کرده و شهرهای ویران شده ی آن را بار دیگر آباد و در خور زندگی سازند.
. مترس (ای يیسرائل)؛ زیرا (سرانجام برای حمایت الهی، پس از پایان گالوت و بازگشت نهایی به سرزمین يیسرائل) خجل نخواهی شد و شرمسار مباش که بار دیگر رسوا نمی شوی؛ چون این بار (پس از نجات نهایی) خجالت و شرمساری خطاهای دوران جوانی ات (در گالوت) را فراموش کرده، خفت و خواری دوران بیوه گی (سرگردانی و در به دری) را به یاد نخواهی آورد.
. زیرا آفريدگارت که نام مبارکش خد.اوند مخلوقات عالم هستی است، چون شوهر (تکیه گاه) توست.
آن مظهر مقدس يیسرائل که رهاننده توست.
اوست که سرانجام، خد.ای تمام جهانیان شناخته خواهد شد.
. خد.اوند تو چنین می فرماید:
«زیرا خد.ا تو را زنی رنجدیده و دلشکسته (مال خود) خوانده است.
(پس)آیا (انصاف است که شوهری) زنش را در دوران جوانی مردود کرده، رها کند؟»
. «تو را (ای يیسرائل) تنها برای لحظه ای کوتاه (در گالوت) ترک کرده بودم؛ اما با دلسوزی، دلبستگی و رحمی عظیم و بی انتها تو را (از اطراف جهان) انجمن خواهم کرد.»
. خد.اوند رهاننده چنین می فرماید:
«در اندک برافروختگی خشمم، (برای خطا و نافرمانی هایت) رخسارم (نظر مبارکم) را از تو برای لحظه ای (سرگردانی در گالوت) نهفتم، اما به لطف و مرحمتی ابدی بر تو رحم و شفقت ارزانی خواهم کرد.»
. «برای ذات مقدس من (گالوت يیسرائل) همچون آبهای (طوفان) نوح (زداینده گناهان) بوده است؛ اما چنانکه سوگند یاد کردم (پس از نجات نهایی) بار دیگر به تو يیسرائل خشمگین نشده، تو را توبیخ و تنبیه (پراکنده و سرگردان) نخواهم کرد.»
با اینکه دوران گالوت به طور موقت رنج و عذاب ملت يیسرائل را برانگیخته است، به دلیل زدودن گناهانشان فرجامی خوش و دلپذیر در پی دارد
. خد.اوندی که بر تو (ای يیسرائل) رحم و شفقت می بخشد، چنین می فرماید:
زیرا اگر کوه ها مکانشان را ترک کرده و تپه ها نیز از جایشان بچرخند، بدان که آنگاه نیز احسان مرا ترک نکرده و عهد صلح (ابدی بین من و تو) باطل نخواهد شد


1 2 3 PDF

POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content