حوقت - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content

پاراشاى حوقت  هفطارای פרשת חקת

اين پاراشا داراى 87 پاسوق (פז) = طلاى ناب مطابق با סימן 👈 למידבא & ימואל & עזי
همچنين داراى 1245 كلمه و 4670 حرف ميباشد
پاراشاى حوقت داراى 3 فرمان امر

اوامر:1)فرمان سوزاندن ماده گاو قرمز رنگ و استفاده از خاكستر آن براى طاهر ساختن فرديكه با مرده ناپاك شده
فرمان ناپاك دانستن مرده
فرمان מי נידה (آبى كه از خاكستر ماده گاو قرمز بر آن ريخته شده) كه افراد پاك را تحت شرايطى ناپاك و افراد ناپاك در اثر تماس با مرده را طاهر ميكرد

PDF  1   2  3  4   نشریات مربوط


مقدمهء هفطارا حوقَت
سی و نهمین هفطارا
داوران 11/1 – 11/33

داوران یا شوفطیم، شرح ایام پس از درگذشت یِهوشوعَ بِن نون است که از سال 2516 عبری به مدت 350 تا 400 سال در يیسرائل معروف است، پس از برخاستن پانزده داور که هر یک از یک تا هشتاد سال، تا آغاز سلطنت شائول بر ملت فرمان می راندند، سرانجام در سال 2882 عبری به پایان رسید
هفطارای حوقَت، شرح فرمانروایی يیِفتاح گیلعادی – نهمین قاضی يیسرائل از خاندان مِنَشه است که با دستی قوی برای شش سال و بین سالهای 2782 تا 2788 عبری بر ملت يیسرائل حکم می راند. وی که سردار و جنگجویی بسیار شجاع و از جان گذشته بود، به دوران هجده ساله نفوذ سخت و مستبدانه عامونی ها بر ملت خاتمه داده، به مشیت الهی در جنگی ایشان را شکست داد
اشاره به جنگ یفتاح با سپاه عامون در هفطارای حوقَت، همانند جنگ يیسرائل با اقوام اِموری در زمان مُشه است که پاراشای حوقت آورده استPOWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content